Actueel nieuws van de Kerkrentemeesters Actueel nieuws van de Kerkrentemeesters
Collecteopbrengsten
5 mei   €74,35 Kerk
12 mei €56,60 Kerk    €40,65 JOP
19 mei €45,25 Kerk
26 mei €60,75 Kerk    €58,20 Jeugdwerk
30 mei €44,45 Kerk
2 juni   €37,45 Kerk
9 juni   €95,50 Kerk
16 juni €67,50 Kerk
23 juni €114,25 Kerk
30 juni €46,17 Kerk    €50,50 Kinderkerk
Bedankt voor uw gaven!
 
Namens het college van kerkrentmeesters,
Johannes Bakker

 
lees meer »
 
Tserkepaad 2018 Tserkepaad 2018
Ook dit jaar doen we in Nijland weer mee met Tsjerkepaad. Dit is elke zaterdagmiddag tussen 13 en 17 uur in de periode tussen 7 juli en 8 september. Iedere zaterdag zijn er minimaal twee vrijwilligers aanwezig om de gasten te ontvangen. Het thema is dit jaar KERK en GASTVRIJHEID. In Nijland proberen we dit al enige tijd in de praktijk te brengen, omdat we meedoen met het Refugio-project van Santiago aan het Wad. Pelgrims kunnen in de kerk overnachten. Maar ook de bezoekers van Tsjerkepaad zullen op zaterdagmiddag gastvrij worden ontvangen! Van harte welkom.
Namens de Tsjerkepaadcommissie, Geertje Haringa
 
LF 2018 Ûnder de Toer project "Merakels fan Nijlân" LF 2018 Ûnder de Toer project "Merakels fan Nijlân"
 De voorbereidingen zijn in volle gang. We hopen er een succesvolle en inspirerende voorstelling van te maken, die begint in het café en daarna richting (en door) het kerkgebouw gaat. U, de bezoeker, wordt als een soort tijdreiziger op een onverwachte manier meegenomen naar gebeurtenissen in het verleden. De voorstellingen vinden plaats op 5, 6, 12 en 13 oktober. De online kaartverkoop wordt binnenkort – of is inmiddels – gestart. Dit gebeurt via de website van Stichting Culturele Activiteiten Nicolaaskerk Nijland. Kijk snel op www. scan-nijland.nl.

 
 
Nalatenschap van Sytse ten Hoeve: ‘Fûns Nijlân’ Nalatenschap van Sytse ten Hoeve: ‘Fûns Nijlân’
Op nieuwjaarsmorgen vorig jaar overleed ons gemeentelid Sytse ten Hoeve. Van 1976 tot 2006 was hij directeur van het Fries Scheepvaart Museum. Daarvoor was hij onderwijzer in Nijland. Toen Sytse ten Hoeve directeur werd van het museum verhuisde hij niet naar Sneek maar bleef wonen in zijn geliefde Nijland. Sytse ten Hoeve was historisch onderzoeker in hart en nieren. In talloze boeken en artikelen kunnen we de resultaten van zijn onderzoekswerk lezen. In zijn laatste grote publicatie over onze Nicolaaskerk is niet alleen de historie van het gebouw vastgelegd, maar ook hoe de restauratieprojecten zijn verlopen. Bij die projecten speelde hij een belangrijke rol. Ook over de geschiedenis van het dorp heeft hij veel gepubliceerd. Hij was verknocht aan de kerk en het dorp. Aan de voet van de toren vond Sytse ten Hoeve zijn laatste rustplaats. Niet alleen in zijn publicaties leeft Sytse ten Hoeve voort, maar ook in zijn nalatenschap. Een groot deel van zijn bezit liet hij na aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. Deze Stichting is bekend van de Anjercollecte, van de financiële steun aan culturele doeleinden én van de fondsen op naam. Zo bepaalde Sytse ten Hoeve in zijn testament dat het vermogen uit zijn bezit moest worden ondergebracht bij het ‘FûnsNijlân’ van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het ‘FûnsNijlân’ is in de eerste plaats bestemd voor het verlenen van steun aan de Protestantse gemeente van Nijland bij het in stand houden en exploiteren van haar kerkgebouw. Verder kunnen de opbrengsten van het fonds worden aangewend voor het in stand houden van rijksmonumenten in Nijland en het beschermde dorpsgezicht. Voorts mag voor publicaties over de geschiedenis van het dorp een beroep worden gedaan op het ‘FûnsNijlân’. Door de instelling van dit fonds blijft er een bijzondere betrokkenheid tussen Sytse ten Hoeve en het onderhoud en aanzien van ‘zijn’ kerk en dorp. Het stemt ons zeer dankbaar. Het fonds is inmiddels een feit. Verdere informatie omtrent het indienen van aanvragen zal, als het goed is, op korte termijn worden verstrekt door het Prins Bernhard Cultuurfonds te Amsterdam. De kerkenraad houdt u op de hoogte.
 
Taeke van Popta
 
Algemeen Algemeen

Het college van kerkrentmeesters zorgt er voor dat de financiële verplichtingen op tijd worden voldaan. Dat kerk, pastorie en begraafplaats netjes worden onderhouden.

Als actieve gemeente hebben we jaarlijks een aanzienlijk bedrag aan financiële verplichtingen. Een groot deel heeft betrekking op onze eigen gemeente o.a. traktement en bijkomende kosten van de predikant, salaris van koster en organist, sociale premies en verzekeringen e.d.  Het onderhoud van het kerkgebouw en pastorie. Verder zijn er verplichte afdrachten zoals het kerkrentmeesterlijk quotum en de solidariteitskas.

De actie Kerkbalans is een jaarlijks terugkerende geldwervingsactie onder de leden van 21 jaar en ouder. Deze actie wordt in januari gehouden en is een min of meer "vrijwillige" bijdrage en komt geheel ten goede aan onze eigen gemeente. Het is de belangrijkste actie in onze gemeente en voorziet in ongeveer 40% van de benodigde inkomsten.

Onze gemeente verkeert in de gelukkige omstandigheid dat een aantal mensen in het verleden bezittingen aan de kerk geschonken hebben. De opbrengst hiervan in de vorm van pacht en rente is een ander groot deel van de inkomsten.

Veel vrijwiligers helpen bij de diverse werkzaamheden die er te doen zijn met name onderhoud begraafplaats en pastorie tuin. Maar ook lopers voor actie kerkbalans en administratieve werkzaamheden. Allen een heel hartelijk dankjewel!

 

Leden kerkrentmeesters:

De heer A.H. Eppinga (secretaris)  
Mevrouw B. Louwsma  (voorzitter)
De heer P. Gerbrandy  (gebouwen)
De heer J. Bakker  (penningmeester)