Van de predikant en kerkenraad Van de predikant en kerkenraad
"We zijn er weer"
Die woorden klonken op zondag 5 juli jl., toen een deel van de gemeente voorzichtig weer de kerk was binnengestapt, na bijna vier maanden van vieren met de deur dicht. We zijn er weer. Natuurlijk nog steeds in verbondenheid met alle luisteraars thuis, en ook met u, jou en jullie die het uit eigen overweging nog liever even aanzien (aanhoren) van een afstandje. Maar voor de aanwezigen was het een zegen om elkaar weer eens in de ogen te kunnen kijken. Niet op zomaar een plek, maar in de kerk. We waren met ca. 50 aanwezigen, dus er was nog ruimte: we hebben berekend dat er ca. 85 zitplaatsen zijn, corona-proof. Links en rechts en in het midden, en ook een paar boven. In de huis-aan-huis verspreide nieuwsbrief was een voorbeeld te zien van de indeling van de kerk (voor wie de nieuwsbrief toch gemist heeft: die is na te lezen via www.kerknijland.nl). We zitten op een afstandje van elkaar, en dat voelt wellicht alsnog ietwat eenzaam, maar toch. Dat uitgerekend de (voor zover bekend) oudste inwoonster van Nijland op de middelste stoel vooraan kwam te zitten, geflankeerd door de volgende generatie, gaf veel vertrouwen! Het is natuurlijk jammer en een beetje kaal dat we nog niet samen konden zingen. We volgen de richtlijnen van overheid en kerk en verwachten in de komende weken meer informatie over de mogelijkheden om, onder bepaalde voorwaarden, misschien toch te kunnen zingen in een grote en hoge ruimte als de Nicolaaskerk. Maar zover is het nog niet. Luisteren naar het orgel, meelezen met de tekst, samen bidden en zachtjes antwoorden, voorzang vanuit het ‘koor’ en een geluidsopname van een mooi lied maakten het gemis van de samenzang hopelijk iets draaglijker. Vergeleken met de afgelopen maanden was het echter zonder meer een hoogtijdag voor de gemeente. We hopen dat het virus onder controle blijft in deze contreien en bidden van harte dat dat ook mag gaan gelden voor die landen en gebieden waar de mensen er nog altijd zeer onder gebukt gaan. Wereldwijd is dit gevaar nog niet geweken, dat beseffen we allemaal. Dus laten we, in de kerk en in de vakantie, wel verstandig blijven. Gelukkig hoeft het samenkomen als kerkelijke gemeente daar niet langer mee te botsen. Dus welkom in de kerk.

Bij de diensten
Wat de voorzang vanuit het ‘koor’ van de kerk betreft in de komende weken, of zolang als dat nodig is: er zijn in totaal zes plaatsen beschikbaar in de kerkenraadsbanken. Wie graag een keer wil zingen, kan gerust een keer van plek wisselen met een van de ambtsdragers. Wel graag van te voren afspreken. Het is als kerkganger ook belangrijk om, mocht u de teksten willen meelezen, zoveel als mogelijk uw eigen Liedboek mee te nemen. Als die nog ontbreekt in de kast dan is dit misschien, ook voor de luisteraars thuis, een mooie aanleiding om bij wijze van vakantie-uitgave een exemplaar aan te schaffen voor eigen gebruik (zie ook de overdenking op de voorzijde van dit Ringblad). Kindernevendienst is er niet in de zomermaanden. Op een later moment hopen we het afscheid van de kinderen uit groep 8 in te halen. De kinderen zijn natuurlijk wel van harte welkom. Neem gerust iets mee om te tekenen of te knutselen. Bovendien is het, op een mooie manier, in de komende weken sowieso een beetje spannend, en dus leuk, om op zondagochtend in de kerk te zijn. In ieder geval brandt de kinderkaars elke zondag. Van 12 juli t/m 9 augustus ontvangen we enkele gastvoorgangers, die allen eerder in ons midden zijn geweest. In het bijzonder geldt dat natuurlijk voor oud-Nijlander ds. Jaap Vlasblom op 26 juli. Thuis meeluisterend of zelf aanwezig in de kerk: Gezegende diensten gewenst!


**********
Zondag 30 augustus

Op 30 augustus zal ds. Reinier Tuitman uit Oosthem voorgaan. In deze zondagse eredienst vindt tevens de inzegening plaats van het huwelijk van Anne-Marlijn Snaterse en Hans de Waal. Op 28 april jl. zijn zij getrouwd in Sneek. Het bruiloftsfeest met familie en vrienden zal zijn op vrijdag 28 augustus. Mede omdat er momenteel ca. 85 zitplaatsen beschikbaar zijn in de Nicolaaskerk hebben zij ervoor gekozen om dit deel van hun leven en liefde, dus de kerkelijke inzegening, te vieren op een zondagochtend, in het midden van de gemeente van Nijland. Er zal een kring van naaste familieleden bij zijn (ca. 25 personen) maar de meeste plekken in de kerk zijn gewoon beschikbaar voor gemeenteleden en dorpsgenoten. Van harte welkom dus. Voor zover nu bekend, blijft het aantal van 85 zitplaatsen voorlopig wel gehandhaafd, dus het zou kunnen dat de kerk vlak voor tijd ‘vol’ is. Het is niet anders. Maar in dat geval biedt www.kerkomroep.nl, ‘Nijland’, wederom een waardig alternatief.
**********

Jubileum
Dinsdag 14 juli is een bijzondere dag op Tsjaerddyk 3, want dan zijn Gerben Jan en Nelly Gerbrandy-de Boer 25 jaar getrouwd. Hartelijk gefeliciteerd! Een feestelijk en dankbaar jubileum gewenst, samen met de zonen en familie en allen die jullie lief zijn, en Gods zegen voor de tijd die komt.

Vakantie
Voor allen die vakantie hebben, of op reis zijn, of dat nog zullen doen: Vaya con Dios (denkend aan lied 423). Voor allen die thuis blijven of in de buurt: ‘Ons hart is in Uw liefde thuis’ (denkend aan Psalm 48:3). Van 13 juli t/m 10 augustus heb ik zelf vakantie. Wij blijven binnen de landgrenzen maar zullen die van de provincie af en toe oversteken. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met scriba en voorzitter voor informatie over pastorale bijstand. Alle goeds en graag tot in augustus.

Wurd fan ‘e moanne
‘De God dy’t de wrâld makke hat en alles wat deryn is, Hy dy’t de Hear fan himel en ierde is, wennet net yn timpels dy’t minskehannen makke hawwe, en Hy wurdt ek net troch minskehannen fersoarge, krekt as soed Er ek mar fan ien ding ferlet hawwe. Hy jout ommers sels oan allegearre it libben, it sykheljen, ja alles. Hy hat út ien stamfaar alle naasjes opkomme litten om it hiele ierdopperflak te bewenjen; hy hat de krekte tiden fan har bestean en de grinzen fan har wengebiet fêststeld, dat se God sykje soenen, yn ’e hoop Him taastendewei te finen; Hy is ommers ek net fier fan elk fan uzes ôf. Want yn Him libje wy, bewege wy ús en besteane wy.’

(Hann. 17, 24-28a)

Hartelijke groet, ds. Hans de Waal

Kopij voor het volgende Ringblad inleveren tot donderdag 27 augustus (loopt van 6 t/m 27 september)
 
terug