Van de predikant!

Van de predikant!
Bericht van overlijden
Kort voor het ter perse gaan van dit Ringblad bereikte ons het bericht van overlijden van mw. Jannie de Roode (Camstrastrjitte). In de avond van zondag 30 juni is zij thuis, omringd door Jan en de kinderen, in vrede gestorven. Wij zullen (voor zover nu bekend) op zaterdag 6 juli om 13.30 uur afscheid nemen van mw. Jannie de Roode in een dienst van gedachtenis en dank voor haar leven, in de Nicolaaskerk van Nijland. Voorafgaand is er gelegenheid tot condoleren. Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaatsvinden in Sneek. We bidden om de nabijheid van God bij Jan, de kinderen en familie in deze week en in de tijd die komt. In het volgende Ringblad volgt een In Memoriam.

Beamer
Op zondag 30 juni jl. is de nieuwe beamerinstallatie voor het eerst gebruikt in de eredienst. Dat is goed bevallen. De tekst en muziek van de liederen waren uitstekend te zien. En dat midden in de zomer, met een flinke lichtinval aan de ene kant van de kerkzaal. Er wordt nog gewerkt aan een gordijnvoorziening aan die zijde, maar het is goed te weten dat het ook al kan zonder gordijn. De voordelen van de beamer waren direct te horen, te merken en te zien. Zingen met het hoofd omhoog en de stem naar voren komt het zanggeluid ten goede. We konden zonder kopieën een lied uit een andere bundel zingen evenals een lied in het Fries. Bovendien kon iedereen (net als vroeger!) weer de lezingen uit de Bijbel meelezen. Er zijn voor de toekomst meer toepassingen te bedenken, die we te zijner tijd dan ook ongetwijfeld kunnen en zullen benutten. Daarbij zullen we ervoor zorgen dat er voor de luisteraars thuis een voorziening komt, bijvoorbeeld een kopie, met daarop alle informatie van de betreffende dienst, zodat u het ook zonder beamer goed kunt blijven volgen. Dat geldt uiteraard ook voor diegenen in de kerkdienst voor wie de beamer geen oplossing is, bijvoorbeeld vanwege beperkt zicht.
Nu is het echter niet zo dat we vanaf nu voortaan iedere zondag de diensten op deze wijze zullen beleven. Daarvoor zijn allereerst nog enkele vrijwilligers nodig die willen assisteren bij de diverse taken die samenhangen met het gebruik van de beamer in de dienst. Denk aan het samenstellen van een presentatie met alle liederen en lezingen van de zondag, met behulp van een computerprogramma en enkele websites, in overleg met de voorganger, en ook aan het bedienen van de laptop tijdens de dienst. Er hebben zich in de afgelopen tijd al enkele geïnteresseerden gemeld, maar we zijn er nog niet. Het zou mooi zijn als we een groepje kunnen vormen met wie we onderling de taken en de diensten (en data) kunnen verdelen. Dus daarom de volgende oproep: is dit misschien iets voor jou of voor u? Vind je dit een leuke uitdaging? Lijkt het je de uitgelezen kans om de gemeente hiermee op jouw manier te helpen? Laat het dan weten en meld je aan bij ondergetekende. Ook voor meer informatie of als je andere vragen hebt. Na de zomer organiseren we een workshop waarin wordt uitgelegd hoe een en ander werkt. En dan prikken gelijk weer enkele diensten waarin we de beamer zullen gaan gebruiken.

Internet
Sinds enige tijd zijn de kerkdiensten van Nijland, behalve via de kerkradio, ook mee te maken en terug te beluisteren via internet. Ga naar www.kerkomroep.nl, zoek op ‘Nijland’, klik op het zoekresultaat en u vindt een overzicht van alle diensten van de afgelopen weken. Kies een dienst, druk op ‘luisteren’ en u maakt de dienst (opnieuw) mee.

Vakantie
Zoals reeds gemeld is mijn vakantie van 8 t/m 31 juli. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met voorzitter of scriba. Voor alle vakantiegangers: vergeet de stuur-een-kaart-actie niet (zie vorige Ringblad).

Wurd fan ‘e moanne
Hy sei: ‘It giet mei it Godsryk as mei in man dy’t it lân ynsieddet; nachts sliept er en oerdei is er wekker, en wilens komt it sied op en waakst – hoe, dat wit er net. Ut himsels draacht de ierde frucht, earst in stâle, dan in ier en dan de folsleine kerl yn ’e ier. As de frucht ryp is, slacht er der fuort de sichte yn, want de tiid fan rispjen is kommen’. (Mk. 4, 26-29)

Hartelijke groet, ds. Hans de Waal

Kopij voor het volgende Ringblad inleveren tot donderdag 22 augustus (loopt t/m zondag 29 september)
 
terug