Van de predikant en kerkenraad Van de predikant en kerkenraad
Bij de diensten

Op zondag 20 september was het zover, in de dienst met ds. Gerrit de Haan: er werd voor het eerst weer samen gezongen in de kerk.
Lied 315 als slotlied aan het einde van de dienst:
‘Heb dank, o God van alle leven / die zijt alleen Uzelf bekend, / dat Gij uw woord ons hebt gegeven, / uw licht en liefde ons toegewend’.
Een danklied voor Gods licht, liefde en Woord, ook in een bewogen tijd als de onze, een passende eerste samenklank. Dat zullen we voorlopig blijven doen: samen het slotlied zingen, evenals het ‘Amen’ na de zegen. In de kerkenraad hebben we goed en uitgebreid nagedacht over de voors en tegens van het samen zingen. Aan de ene kant willen we verstandig en verantwoordelijk zijn onder de huidige omstandigheden. Aan de andere kant is het gemis van de samenzang zo groot, dat áls de mogelijkheid er is – al is het maar één lied – we die niet onbenut willen laten. Volgens het protocol van de Protestantse Kerk (‘Zingen tijdens de kerkdienst’, 7 juli) en het rekenmodel voor de kerkruimte (zie de website eerstehulpbijventilatie.nl) kan er in een kerk als de onze op een verantwoorde manier gezongen worden.
Met voorlopig één lied, aan het einde van de dienst, kiezen we binnen de mogelijkheden voor een voorzichtige stap.
Volgens sommigen is die te klein, volgens anderen al behoorlijk groot. Iedere maand zullen we de situatie opnieuw beoordelen. Uw en jouw reacties zijn uiteraard welkom. Aangezien de huidige situatie hoogstwaarschijnlijk nog even zal voortduren, zijn we eens te meer geroepen om te zoeken naar wat wél kan. Daarbij hebben we elkaar nodig!

Op zondag en door de week. Pastorale contacten worden onderhouden door ouderlingen en predikant. Bezoek is mogelijk met inachtneming van de maatregelen en na wederzijdse instemming. Maar die contacten onderhouden we ook onderling: in de wijk, in de gemeente, in het dorp. Zoek elkaar op, laat van je horen. Probeer ook eens een nieuw contact te leggen of een oud contact nieuw leven in te blazen, het is al stil genoeg. In september denken de diakenen en predikant na over hoe en wanneer we het Heilig Avondmaal kunnen vieren. Onze gemeenschap wordt gedragen door de gemeenschap in Christus en gesterkt door de tekenen van brood en wijn. Dat kunnen we niet eindeloos uitstellen.

Daarnaast zullen we weer enkele andere vertrouwde en nieuwe activiteiten starten. De consistorie van de kerk biedt daarvoor mogelijkheden en die willen we benutten (zie onder). Om in deze vreemde tijd onszelf en elkaar te oefenen in vertrouwen en gemeenschap, ook al is het op afstand: laat dat dan ons doel zijn, deze herfst! In enkele kerkdiensten in oktober lezen we daarbij op zondag uit het boek Daniël, over de lotgevallen van Daniël en zijn vrienden, die in een vreemde en zelfs vijandige omgeving ontdekken dat God hen niet vergeet.

8 oktober: informatieavond beamer-vrijwilligers

Door de coronacrisis en de aangepaste kerkdiensten is het wat op de achtergrond geraakt, maar een belangrijke stap in de gang van zaken rond de kerkdienst dient zich aan: het gebruik van de beamer. Sinds 2019 beschikt de Nicolaaskerk over een moderne beamerinstallatie. Via twee beamers kan in kerkdiensten de orde van dienst worden geprojecteerd op de achtermuur van de kerk, ter linker- en rechterzijde van de preekstoel. Liturgische onderdelen, liedteksten (met muzieknotatie), Bijbellezingen, andere teksten, filmpjes, mededelingen en informatie kunnen op een voor de gehele kerkzaal zichtbare manier worden geprojecteerd. Friestalige liederen of liederen uit andere bundels dan het Liedboek kunnen zonder kopieën of papieren boekjes deel uitmaken van de dienst. De bediening van de beamers vindt plaats via een laptop achterin de kerk. Voor uitzendingen met beeld en andere toepassingen is er ook een camera.
Om de beamerinstallatie in de kerkdienst te kunnen gebruiken, dient er van te voren een presentatie te worden gemaakt in PowerPoint (of een vergelijkbaar programma). Tot nu toe gebeurde dit incidenteel in diensten met de eigen voorganger. In de toekomst (na corona) willen we dit graag uitbreiden.
Dat kan echter alleen als er een groep ontstaat van vrijwilligers (taakdragers, een ‘beamteam’) die ieder een steentje bijdragen. Dat betreft dus zowel het voorbereiden van de presentaties in de week voorafgaande aan de zondag als het bedienen van de beamers tijdens de kerkdienst op zondag. Hoe meer vrijwilligers, hoe beter de taken en data kunnen worden verdeeld.

Op donderdag 8 oktober om 19.45 uur a.s. is er in de kerkzaal van de Nicolaaskerk een informatiebijeenkomst over het gebruik van de beamers in de kerkdienst. Allen die in het verleden reeds hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn, worden persoonlijk uitgenodigd. Alle anderen die dit lezen en zich – geheel vrijblijvend – afvragen of dit misschien iets is voor hem of haar: van harte welkom!
Ouderling-kerkrentmeester Pier Gerbrandy en ds. Hans de Waal zullen uitleg geven over de verschillende onderdelen en vragen beantwoorden. Hopelijk kunnen we zo een volgende stap zetten. Tot dan!

De Thuiskamer

In het najaar (en zolang als het nodig is) krijgt de consistorie van de Nicolaaskerk bij gelegenheid een nieuwe naam: de Thuiskamer. Nu onze huiskamers slechts een handvol bezoekers mogen herbergen, zijn we blij dat er naast de kerkzaal nog een plek is waar we elkaar kunnen ontmoeten en ondanks alles iets van gemeenschap en kerk-zijn kunnen ervaren. Als veelal een- en tweelingen in onze eigen huishoudens, waar we natuurlijk letterlijk thuis zijn, komen we in symbolische zin ook thuis bij elkaar als we kleine en grote gemeenschappen vormen in en rond de kerk.
Dat wij dat als gemeente hebben moeten missen sinds maart geeft een verweesd gevoel. De kerk is gebouwd als plek van gemeenschap en bedoeld voor de ontmoeting met elkaar en met God. Wij allen en anderen mogen en kunnen, als de verloren zoon, altijd thuiskomen bij de Allerhoogste die onder de mensen wil verkeren. Vandaar: de Thuiskamer.
De Thuiskamer biedt, met voldoende onderlinge afstand, ruimte voor ca. 10-15 personen en is zowel te bereiken via de hoofdingang en de kerkzaal als via de achteringang. Er zijn gevorderde plannen om in ieder geval de open maaltijd, de bijbelkring, de verdiepingskring, een filmavond, ontmoetings-en-gespreks-avonden, de mannen- resp. de vrouwenvereniging (HVG) en een thema-avond over muziek en over de ziel te laten plaatsvinden in de Thuiskamer.
Als alle activiteiten (met bijbehorende data en informatie om je op te geven) gepland zijn, zullen deze in een nieuwsbrief worden verzameld en verspreid onder gemeenteleden en geïnteresseerden.

Wurd fan ‘e moanne
‘Wier, by God bin ik ta rêst kommen,
fan Him kaam der hope foar my.
Wier, Hy is myn rots en rêder,
myn fêsting, ik kin net mear wifkje.
Yn God is myn heil en myn eare wis,
myn sterke rots en taflecht is God.
Betrou altyd op Him, o folk,
stoart jimme hert foar Him út;
God is ús in taflecht.’ (Ps. 62, 6-9)


Hartelijke groet, ds. Hans de Waal

Kopij voor het volgende Ringblad inleveren tot donderdag 22 oktober (loopt van 1 t/m 29 november)

 
terug