Van de predikant!

Van de predikant!
Bij de diensten
Het staat niet op de kerkelijke kalender maar is toch zeker een van de belangrijkste dagen van het jaar: moederdag. Om niemand te beletten om op bezoek te gaan of om bezoek te ontvangen, is het koffiedrinken deze maand om die reden voorafgaand aan de dienst. Speciaal voor alle moeders in de gemeente. We ontvangen deze maand enkele bekende gastvoorgangers en wensen elkaar goede diensten. In de dienst van 26 mei, zo was reeds aangekondigd in het vorige Ringblad, zou het kerkkoor uit Tjerkwerd met diverse (oud-) Nijlanders in de gelederen bij ons te gast zijn. Door ziekte en afmeldingen van enkele leden kan dit echter niet doorgaan. Dat is spijtig, maar kan gebeuren. Volgende keer beter! De leden en de dirigente zijn later in het jaar alsnog van harte welkom om op volle sterkte en naar hartenlust een keer te komen zingen in Nijland. Gemeenteleden die voor de gelegenheid hadden willen meezingen: dat wordt dus een andere keer. Aansluitend op de dienst van 26 mei is er, na de koffie, een gemeenteberaad. Dit is in plaats van een gemeenteavond. In het voorjaar hebben we dat voor het eerst op deze manier gedaan en dat is goed bevallen. Vanuit de kerkenraad worden enkele zaken genoemd en daarna hebben alle aanwezigen de gelegenheid om iets te delen, te vragen, te zeggen. Zulke ontmoetingen zijn belangrijke adempauzes op onze gezamenlijke weg als gemeente door de tijd, dus komt allen!

Technische ontwikkeling
Het zal niemand in en om de kerk van Nijland ontgaan zijn in de afgelopen maanden en weken, ook niet bij u die thuis de diensten meemaakt via de kerkradio: er zijn ontwikkelingen gaande van geluidstechnische en audiovisuele aard. Er is een nieuwe microfoon voor de voorganger, een nieuwe standaard voor de tweede microfoon, er zijn beamers geplaatst aan de zijmuren, er is een camera beschikbaar voor diverse toepassingen, de speakers zijn opnieuw afgesteld en er is aansluiting op internet. Het is niet in één keer helemaal klaar, laat staan dat alles meteen perfect functioneert. Het woord ontwikkeling duidt op een proces dat zich uitstrekt in de tijd. In het beste geval leidt ontwikkeling tot vooruitgang. Maar ook dan zijn de horten en stoten nooit ver weg. Dat hebben we gemerkt. De microfoon haperde soms, de ringleiding viel uit, de kerkradio stoorde. Dat alles gebeurde niet omdat iemand iets verkeerd deed, maar omdat de technische ontwikkeling bezig was zich te ontwikkelen. De experts zoeken naar de beste afstellingen, mede op basis van onze ervaringen. De kerkrentmeesters hebben achter de schermen heel veel werk verricht. De koster doet het altijd goed. Wat het geluid betreft: het lijkt langzaamaan inderdaad echt iets goeds te worden. De internetverbinding werkt inmiddels uitstekend. Wie de kerkdienst op die manier wil meemaken of terugluisteren: ga naar www.kerkomroep.nl, zoek op ‘Nijland’ en onze kerk en de diensten dienen zich aan, klaar om beluisterd te worden. Een mijlpaal in de Nijlander kerkgeschiedenis! De kerkradio blijft overigens gewoon in de lucht in de komende jaren, dus voor de huidige luisteraars verandert er niets. In de komende maanden zullen we stap voor stap gaan kennismaken met de beamer en er samen achter komen of en hoe deze techniek de erediensten en het gemeentezijn kan ondersteunen. Ook dat zal vast nog weleens misgaan. Maar dat is wat er gebeurt bij werk in uitvoering, en zeker bij techniek in ontwikkeling. Gelukkig duidt alle reuring op meer dan alleen ontwikkelingen van technische aard: het is een teken van leven. De kerk is geen museum maar een levend huis dat met ons meereist door de tijd. Veel luister- en kijkplezier gewenst en meer nog: veel ervaringen van geduld, verwondering, dankbaarheid, gemeenschap, hoop en gebed in en om de kerk.

Bijbelkring
De Bijbelkring in de pastorie komt nog een extra keer bij elkaar en wel op dinsdag 14 mei om 10.00 uur. We lezen het verhaal van de Emmaüsgangers uit Lucas 24, 13-53.

Wurd fan ‘e moanne
‘Om frij te wêzen binne wy troch Kristus frij makke. Hâld dan hoek en lit jimme net wer ûnder in slavejok bringe. […] Wat jimme oanbelanget, bruorren en susters, jimme binne roppen om frij te wêzen. Mar lit dy frijheid gjin ferlechje wêze om jim ferkeard aard bod te jaan. Tsjinje krektoarsom inoar troch de leafde. Want de hiele wet leit folslein besletten yn dit iene wurd: do silst dyn neiste leaf hawwe sást dysels leafhast’. (Gal. 5, 1; 13-14)

Hartelijke groet, ds. Hans de Waal

Kopij voor het volgende Ringblad inleveren tot donderdag 30 mei (loopt t/m zondag 30 juni)

 
terug