algemeen algemeen

Voorzitter:              B. Tolsma

Secretaris:             M. Sieperda-de Boer

Penningmeester:     H. Punter

Algemeen:             C. Feenstra

 
Nieuws van de Diaconie Nieuws van de Diaconie
Collecteopbrengsten
29 nov €56,32 Beautiful Gate
6 dec   €70,00 Kerk in Actie: Oekraïne
13 dec €53,55 SOS Kinderdorpen
20 dec €50,10 Voedselbank Sneek-Wymbritseradiel
27 dec €31,00 St. Mensenkinderen
De diaconie bedankt ook allen die hun bijdrage geven via een bankoverschrijving. Mocht u dit ook willen doen, het rekeningnummer vindt u bovenaan deze kolommen in het Ringblad. Graag onder vermelding van het collectedoel.
Dank voor uw gaven!

Extra eindejaarsgiften
De diaconie heeft het vorige jaar afgesloten met het overmaken van extra giften naar een aantal geselecteerde goede doelen: Voedselbank Sneek-Wymbritseradiel (€500), Stichting EXIT, vertaalwerk t.b.v. de Hongaarse kerken in Roemenië (€100), Hulp aan vluchtelingen op Lesbos (€500). Ook zijn alle collecten in de diensten van december door de diaconie aangevuld met ieder €100. Tot slot is er een gift gegaan naar de minima-camping van A. Wijma in Opende en naar Stichting ECM (European Christian Mission) Nederland. Bauke en Evie Deelstra zijn door deze stichting uitgezonden naar Albanië.

Collectedoelen
3 jan    Kerk in Actie: Griekenland, vluchtelingenhulp
10 jan  De Schuilplaats, Sneek
17 jan  Cordaid Memisa
24 jan Kerk in Actie: Ghana, inkomenshulp boeren
31 jan  Light for the World
Van harte aanbevolen!

Bloemengroet
De bloemen uit de dienst zijn met een hartelijke groet van de gemeente gegeven aan: 29 nov.
Henk-Jan Breeuwsma, Hiddemawei; 6 dec. dhr. en mw. Bootsma-Mollema, Botniastrjitte;
13 dec. Glenna van Dijkhuizen, F. Hokwerdastrjitte; 20 dec. dhr. F. Boschma, Bolsward; 25 dec. ds. Hans en Anne-Marlijn de Waal-Snaterse, Tjerkegrêft; 27 dec. mw. M. Suierveld-Van der Wolf, Hoedemakersstrjitte; 31 dec. Taeke en Antsje van Popta, Singel.

Open Maaltijd
Door de aangescherpte maatregelen kan de Open Maaltijd van 12 januari niet doorgaan. We hopen u allen graag op dinsdag 9 februari weer te kunnen verwelkomen in de consistorie van de kerk om 18.00 uur (opgave t/m 7 februari bij een diaken of via het inschrijfformulier in de kerk). Uiteraard is ook dit nu nog onder voorbehoud.

Koffie-en-ontmoetingsochtend
Ook de ontmoetingsochtend op 14 januari kan om voornoemde reden niet doorgaan. We houden u op de hoogte voor het vervolg van het seizoen.

Verjaardagbusje
Is de collectant voor het verjaardagbusje niet bij u geweest dit jaar maar wilt u toch een bijdrage geven? Dan kunt u dit doen via een bankoverschrijving naar de diaconie onder vermelding van verjaardagbusje. De opbrengst van de verjaardagsbusjes wordt besteed aan de bloemengroet vanuit de kerkdienst.

Namens de diaconie, Mintje Sieperda-de Boer
 
 
Zendingsnieuws! Zendingsnieuws!
Postzegels en kaarten voor de zending
Mogen we weer even uw aandacht voor het sparen van postzegels en kaarten voor de zending (Kerk in Actie)? Alle kaarten hebben waarde, mits ze onbeschadigd zijn. Dus van dubbele kaarten niet de achterkant afknippen. Ook kunt u geboortekaartjes, afgedankte mobieltjes, gebruikte inkt-cartridges en (oud) buitenlands geld afstaan voor de spaaractie. Dat alles heeft ook waarde. U kunt het deponeren in de bus die in de voorkerk of in de school staat. U kunt het ook afgeven bij Antsje van Popta (Singel 14). Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

De Zendingscommissie