Voorjaars Zendingsweek 2019 Voorjaars Zendingsweek 2019
De voorjaarszendingsweek is van 1 t/m 8 maart. Het thema is dit jaar ‘Golfstaten: de kracht van bijbelverhalen’. Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytelling-methode, een succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam leven leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. De zendingscommissie beveelt deze collecte van harte bij u aan. Deze collecte loopt ook mee in de 40-dagentijd.

Namens de zendingscommissie, Cor Feenstra


 
 
algemeen algemeen

Voorzitter:              H. Punter

Secretaris:             M. Sijperda-De Boer

Penningmeester:   B. Tolsma

Algemeen:             C. Feenstra

 
Nieuws van de Diaconie Nieuws van de Diaconie
Collecteopbrengsten
2 feb    €95,25 Stichting Leprazending
9 feb    €82,25 Kerk in Actie: Beter inkomen voor Ghanese boeren
16 feb  €45,50 Kerk in Actie: Klimaathulp voor Oegandese boeren
23 feb  €63,25 Binnenlands diaconaat: Hulp aan mensen zonder papieren
Bedankt voor uw gaven!

Collectedoelen
8 mrt   Hospice ‘De Kime’, Sneek
11 mrt Oikocredit
15 mrt Kerk in Actie: Overleven in een burgeroorlog (Zuid- Soedan)
22 mrt Binnenlands diaconaat: Vakanties met aandacht
29 mrt Kerk in Actie: Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana
Van harte aanbevolen!

Bloemengroet
De bloemen uit de dienst zijn met een hartelijke groet van de gemeente gegeven aan: 2 feb. dhr. J. Piersma, Jongedyk; 9 feb. mw. R. Bakker-Abma, Ingenawei; 16 feb. mw. F. Buma, Koarnleane; 23 feb. Anne-Marlijn Snaterse, Tsjerkegrêft.

Open maaltijd
De diaconie nodigt u weer van harte uit voor de volgende open maaltijd op maandag 9 maart in consistorie van de Nicolaaskerk. Kom gezellig een keer mee-eten! U kunt zich opgeven tot 7 maart via een intekenlijst achterin de kerk of bij een diaken.

Koffie-en-ontmoetingsochtend
Op woensdag 18 maart is er weer een koffie-en-ontmoetingsochtend. Wat er deze morgen op het programma staat is nog een verrassing maar het wordt gezellig en interessant. U bent van harte uitgenodigd.

Verjaardagbusjes
De verjaardagbusjes zijn weer geleegd en de opbrengsten bij elkaar opgeteld. Dit leverde het mooie bedrag op van €641,40. De diaconie bedankt alle collectanten voor hun inzet en natuurlijk alle gevers voor hun gulle gaven.

Paasgroet-schrijfactie
Samen met de zendingscommissie worden er ook dit jaar vanuit onze gemeente weer kaarten met een teken van leven en een Paasgroet gestuurd naar gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangen in het buitenland. Deze kaarten worden op zondag 22 maart uitgedeeld na de kerkdienst. U kunt vanuit uw hart iets persoonlijks op de kaart schrijven, zonder uw eigen adres te vermelden. Op de enveloppen staan dit jaar ook geen adressen meer. In plaats daarvan kunt u t/m zondag 29 maart de enveloppen weer inleveren in de daarvoor bestemde bus in de voorkerk, of door de bus doen bij Cor Feenstra (Ingenawei 14). De kaarten worden dan in één keer verzonden naar Kerk in Actie in Utrecht. Daar worden de kaarten gesorteerd en verdeeld over penitentiaire inrichtingen in Nederland en in het buitenland. Van harte aanbevolen!

Namens de diaconie, Mintje Sieperda-de Boer