Voorjaars Zendingsweek 2019 Voorjaars Zendingsweek 2019
De voorjaarszendingsweek is van 1 t/m 8 maart. Het thema is dit jaar ‘Golfstaten: de kracht van bijbelverhalen’. Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytelling-methode, een succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam leven leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. De zendingscommissie beveelt deze collecte van harte bij u aan. Deze collecte loopt ook mee in de 40-dagentijd.

Namens de zendingscommissie, Cor Feenstra


 
 
algemeen algemeen

Voorzitter:              H. Punter

Secretaris:             M. Sijperda-De Boer

Penningmeester:   B. Tolsma

Algemeen:             C. Feenstra

 
Nieuws van de Diaconie Nieuws van de Diaconie
Collecteopbrengsten
5 jan    €72,25 Kerk in Actie: Opvang en onderwijs vluchtelingen Myanmar
12 jan  €144,20 Schuilplaats, Sneek
19 jan  €56,65 Zending ECM, Albanië
26 jan  €73,40 Kerk in Actie: Samenwerken aan toekomst Kameroen
Bedankt voor uw gaven!

Collectedoelen
9 feb    Kerk in Actie: Beter inkomen voor Ghanese boeren
16 feb  Kerk in Actie: Goed boeren in lastig klimaat Oeganda
23 feb  Binnenlands diaconaat: Hulp voor mensen zonder papieren
1 mrt   40-dagen tijd: Golfstaten, de kracht van Bijbelverhalen
Van harte aanbevolen!

Bloemengroet
De bloemen uit de dienst zijn met hartelijke groet van de gemeente gegeven aan: 5 jan. mw. R. Bootsma-Mollema, Botniastrjitte; 12 jan. dhr. Sj. de Boer, Hoedemakersstrjitte; 19 jan. dhr. Sj. Tjalsma, Sneek; 26 jan. Wytse Hofstra, Singel.

Open Maaltijd
De diaconie nodigt u van harte uit voor de volgende open maaltijd op maandag 10 februari om 18.00 uur in de consistorie van de Nicolaaskerk. U kunt zich opgeven tot 8 februari via de intekenlijst achter in de kerk of bij een diaken. Op maandag 9 maart is er ook een open maaltijd, hiervoor kunt u zich opgeven tot 7 maart. U en jij zijn van harte uit genodigd!

Namens de diaconie, Mintje Sieperda-de Boer